Obsentum logo

Regulament concurs "Your chance to win a Star!" Giveaway

Art 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în oraș Otopeni, Str. Sulfinei, nr. 3, județ Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1088/2011, CUI 12098582, atribut fiscal RO, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 24803 reprezentată legal de administrator Roșca Emil, cetățean român, domiciliat în mun. București, Str. Gârlei, nr.47C, bl.C2-U5, etaj 1, sector 1, posesor al CI, seria RK, nr. 524055, eliberată de către S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 23.03.2020, CNP 1680323120718.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

Art 2. LOCUL, SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 27 mai 2022 - 29 mai 2022 pe https://www.instagram.com/obsentum/, în condițiile prevederilor actualului Regulament.

Art 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii concursului.

Pentru a se înscrie în concurs participanții vor trebui să îndeplinească următoarele condiții:

  1. să aiba vârsta de 18 ani până la data 27 mai 2022;
  2. să urmarească pagina de Instagram oficială Obsentum https://www.instagram.com/obsentum/;
  3. să răspundă la întrebarea “Cum ar mirosi un parfum pe care tu l-ai crea?” printr-un comentariu la postare;
  4. să aibă contul activ în ziua extragerii, astfel încât să se poata verifica identitatea câștigătorului.

Nu se pot înscrie în concurs administratorii sau salariații societatii MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. și alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului, precum și soțul/soția, rudele și afinii lor de gradul I.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.

Art 4. MODALITATEA DE SELECTARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI AUTENTIFICAREA REGULAMENTULUI

Premiile acordate în cadrul Concursului, precum și modalitatea de selectare a câștigătorilor pot fi actualizate prin autentificarea unui Act aditional la prezentul Regulament. Actul adițional va fi deopotrivă afisat pe website-ul Organizatorului.

Selectarea celor 3(trei) de câștigători va fi efectuată de către o comisie de jurizare formată din membrii desemnați de organizator prin decizie internă. Pentru fiecare participant desemnat, se va alege si un participant cu titlu de rezervă. Ulterior desemnării, membrii comisiei vor întocmi un proces verbal de tragere la sorți în care vor include informațiile relevante despre participantul câștigător și despre premiu.

Formalitatile de autentificare necesare desfasurarii concursului “YOUR CHANCE TO WIN A STAR! GIVEAWAY“ vor fi întocmite de către Societatea Profesională Notarială Luca si Dumitrescu din București, în prezența notarului public instrumentator care va efectua autentificarea prezentului Regulament și certificarea de fapt a Procesului Verbal final de desemnare a câștigătorilor. În cazul în care notarul public instrumentator nu este disponibil pentru tragerea la sorți, Organizatorul va contacta un alt notar înlocuitor pentru autentificarea documentelor aferente.

Art 5. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIULUI

Premiile campaniei constau în : 3 (trei) parfumuri Tiziana Terenzi – Sidus 100 ml și câte o invitație la evenimentul de lansare ce va avea loc în data de 02.06.2022 în Clubul Tuya din București.

Valoarea totală a premiilor campaniei este de 6.300 (șasemiitresute) lei.

Cei 3 (trei) câștigători vor fi selectați prin tragere la sorți în data de 30 mai 2022 și vor fi anuntați de către Organizator pe pagina de Instagram oficială Obsentum. De asemenea vor fi extrase și 3(trei) rezerve pentru fiecare câștigător.

Câștigătorul nu va putea transfera premiul pe alt nume sau să solicite schimbarea premiului în niciun fel. Câștigătorul nu poate cere și obține contravaloarea în bani a premiului câștigat.

Premiile vor fi revendicate de către cei 3(trei) câștigători, în data evenimentului din 02.06.2022.

Câștigătorul va trimite un mesaj privat pe contul oficial de instagram @obsentum.ro în termen de maxim 2 (două) zile calendaristice de la data postării câștigătorilor de către Organizator, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea în posesia premiului. În eventualitatea în care ulterior trecerii termenului de 2(două) zile, câștigătorul nu contactează Organizatorul, premiul va fi acordat câstigatorului extras în cadrul tragerii la sorți cu titlu de rezervă urmând aceeași procedură de contactare și respectiv publicare a datelor de contact relevante ale câștigătorului/rezervei. În cazul în care nici rezerva nu poate fi contactată, se va alege un nou câștigător prin același proces de selecție.

Câștigătorul nu va efectua nicio altă plată suplimentară și nu va suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevazute de lege.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea câștigătoriului în posesia premiului câștigat, altele în afară de cele reglementate de lege sau strict legate de plata taxelor aferente premiului oferit (dacă este cazul). Astfel, MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. poate solicita câștigătorului comunicarea de catre acesta din urma a codului numeric personal (CNP).

În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta din urmă este în drept a elimina participantul care a fraudat. Dacă frauda este descoperită ulterior acordarii premiului, dar anterior expedierii acestuia, Organizatorul este în drept a anula premiul participantului care a fraudat. Câștigătorul premiului are posibilitatea de a transfera premiul unei alte persoane dupa ce a intrat în posesia acestuia și fără ca Organizatorul să fie tras la răspundere în orice fel.

Art 6. RĂSPUNDEREA

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare înmânării acestuia, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

Art 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de câștigător în conformitate cu Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală în legatură cu Premiul câștigat, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Art 8. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instantelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Art 9. FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la concurs existența acesteia în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Art 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Organizatorul MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. deține număr de Operator de date cu caracter personal nr. 24803 și se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 și ale Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 și Regulamentul European nr. 679/2016.

La cererea participanților, adresată în scris către societatea Millenium Pro Design SRL, str. Sulfinei nr. 3, cod postal 075100, oras Otopeni, judetul Ilfov, aceasta se obligă:

  1. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  2. să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozitților Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatțe a acestor date;
  3. să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Millenium Pro Design S.R.L., trimițând o astfel de cerere la adresa din str. Sulfinei nr. 3, cod postal 075100, oraș Otopeni, județ Ilfov, iar Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu exceptța operatorului de marketing direct al societății Millenium Pro Design S.R.L. dacă este cazul, și cu excepția situațiilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Pentru toate operațiunile de prelucrare în legatură cu prezentul Concurs (colectare, notificare câștigători, înmânare premii), câștigătorii își manifestă consimțământul expres și neechivoc prin înscrierea la concurs. Pentru o prelucrare ulterioară din partea Organizatorului, Millenium Pro Design S.R.L., datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice.

S-a cerut autentificarea prezentului înscris.

Tehnoredactat la sediul SNP Luca și Dumitrescu din Bucuresti și autentificat în 1(un) exemplar în original și 2(două) duplicate care au aceeași forță probantă ca originalul.

ORGANIZATOR

MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L.

Prin Administrator

s.s. ROȘCA EMIL